Course Awarded Credit(s)
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 2XXX 0.5
BUSI 2XXX 0.5
STAT 2507 0.5
IASS 1XXX 0.5
ECON 1XXX 0.5
ECON 1XXX 0.5
ISSC 2XXX 0.5
ISSC 1XXX 1.0
Total Credits: 5.5