Lambton: Business Administration – 3 years

Course Awarded Credit(s)
IASS 1XXX 0.5
ECON 1001 0.5
ECON 1002 0.5
BUSI 1XXX 0.5
BUSI 2XXX 0.5
BUSI 2204 0.5
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 2XXX 1.0
STAT 1XXX 0.5
Total Credits: 5.5