Course Awarded Credit(s)
BUSI 1XXX 0.5
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 2XXX 1.0
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 2XXX 1.0
BUSI 2204 0.5
IASS 1XXX 0.5
ISSC 1XXX 1.0
ISSC 2XXX 0.5
Total Credits: 7.0