Course Awarded Credit(s)
ECON 1XXX 0.5
ECON 1XXX 0.5
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 2XXX 1.0
BUSI 2XXX 0.5
BUSI 1XXX 0.5
BUSI 2XXX 0.5
IASS 1XXX 0.5
STAT 2XXX 0.5
ISSC 1XXX 1.0
ISSC 2XXX 0.5
Total Credits: 7.0