Course Awarded Credit(s)
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 1XXX 0.5
BUSI 2204 0.5
BUSI 2XXX 1.0
ECON 1XXX 0.5
ECON 1XXX 0.5
Total Credits: 5.0