Course Awarded Credit(s)
ECON 1XXX 0.5
IASS 1XXX 0.5
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 2XXX 0.5
BUSIĀ 2204 0.5
ISSCĀ 2XXX 1.0
IASS 1XXX 1.0
Total Credits: 5.0