Course Awarded Credit(s)
ECON 1001 0.5
ECON 1002 0.5
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 2XXX 0.5
BUSI 2204 0.5
ISSC 2XXX 1.0
Total Credits: 4.0