Course Awarded Credit(s)
IASC 1XXX 0.5
BUSI 1XXX 1.0
BUSI 2XXX 1.0
ISSC 1XXX 1.0
ISSC 2XXX 1.0
IASS 2XXX 0.5
Total Credits: 5.0